KÚPILI  ste v minulom roku nehnuteľnosť (pozemok, byt či dom) alebo ste ich PREDALI?

Získali ste nehnuteľnosť DAROM, príp. ste  DAROVALI  vy,  alebo ste ZDEDILI?____________________________________________________________________________

Ak áno, nezabudnite na zákonnú povinnosť, a to PODAŤ  v termíne  - do 31.01.2022   

PRIZNANIE  K  DANI  Z  NEHNUTEĽNOSTI


Koho sa to týka?

 • Podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností sa týka všetkých, u ktorých  sa zmenil vlastnícky vzťah pri nehnuteľnosti  v období od  2.1.2021 do 1.1.2022 (vrátane).

Jednoducho povedané, tí, ktorí v tomto období získali nehnuteľnosť alebo  ju predali, darovali.

Aký druh  daňového priznania vyznačiť v tlačive?

 • Priznanie: vypĺňate, pokiaľ podávate priznanie správcovi dane prvýkrát,
 • Čiastkové priznanie: vypĺňate, ak ste už v predchádzajúcom období priznanie podali, ale vznikla vám nová daňová povinnosť (napr. nadobudli ste ďalšiu nehnuteľnosť alebo nastala zmena napr. využitia stavby, výmery či druhu pozemku alebo vaše vlastníctvo nehnuteľnosti zaniklo – napr. predajom),
 • Dodatočné priznanie: podávate v prípade, ak ste v priznaní uviedli nesprávne údaje,
 • Opravné priznanie: podávate, ak opravujete priznanie ešte pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.

Ak ste sa v minulom roku stali vlastníkom nehnuteľnosti – ide o VZNIK  daňovej povinnosti (podávate ako druh priznania - PRIZNANIE)


Platí tu výnimka, ak ste sa stali vlastníkom nehnuteľnosti z dedičstva  v priebehu roka, vtedy  daňová povinnosť Vám vzniká ako dedičovi už  prvým dňom mesiaca nasledujúcom po dni, v ktorom ste sa ako dedič stali vlastníkom nehnuteľnosti, a to na základe právoplatného dedičského rozhodnutia. V tomto prípade sa daňové priznanie podáva do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

Ak ste v minulom roku predali, darovali nehnuteľnosti  – ide o  ZÁNIK  daňovej povinnosti (v tomto prípade podávate ČIASTKOVÉ DAŇOVÉ PRIZNANIE)

Pozn.: Vlastníkom nehnuteľnosti sa nestávate automaticky podpisom kúpnej, či darovacej zmluvy.

Ako je to teda?

 • Pri kúpnej, darovacej zmluve sa vlastníkom stávate  až vkladom do katastra nehnuteľností (právoplatným rozhodnutím o povolení vkladu).  
 • Pri dedení  sa vlastníkom stávate už dňom smrti poručiteľa.

Ako si to viete overiť?

Na liste  vlastníctva (LV) k  danej nehnuteľnosti  v časti  B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY – tzv. titul nadobudnutia.

________________________________

Pr.  Titul nadobudnutia na LV: Rozhodnutie o povolení vkladu Zmluvy o prevode vlastníctva bytu V-13333/2021 zo dňa 15.11.2021, č.z. xxxx/2021“

To znamená, že klient nadobudol nehnuteľnosť 15.11.2021, tým pádom je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti do konca januára 2022.

________________________________

Kto podáva daňové priznanie vo vlastníctve viacerých osôb?

 • ak nehnuteľnosť vlastnia manželia v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňové priznanie podáva len jeden z nich,
 • ak nehnuteľnosť je v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie podá každá  fyzická alebo právnická osoba, teda spoluvlastník, do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu,  alebo na základe dohody všetkých spoluvlastníkov môže podať daňové priznanie  jeden z nich   za všetkých.  

Toto je však potrebné vyznačiť v príslušnom daňovom priznaní.


Ako ďalej?

 • daňové priznanie vyplníte na predpísanom tlačive,
   

odporúčané linky:

https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/dan_z_nehnutelnosti/17-dp-md.pdf

https://www.kosice.sk/obcan/miestne-dane-formulare-a-tlaciva

https://eform.esluzbykosice.sk/esmao/egov1992/v201501/1#/danovnik

https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/poucenie-vyplnenie-priznania-k-miestnym-daniam/

 • daňové priznanie podávate na  mestský alebo obecný   úrad (tzv. správca dane)  podľa toho, kde sa daná nehnuteľnosť nachádza (čiže nie podľa trvalého bydliska či sídla podnikania, ako je to pri dani z príjmu)


V Košiciach - adresa na doručenie priznania k miestnym daniam:

Mesto Košice
Referát daní a poplatkov
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice

 • nezabudnite priložiť dokumenty o vlastníctve ( kópiu rozhodnutia o povolení vkladu do katastra nehnuteľností, rozhodnutie o dedičstve a pod.),
 • riadne vyplnené tlačivo odovzdáte na mestskom alebo obecnom úrade buď osobne alebo prostredníctvom zástupcu, príp. ho môžete  podať elektronicky  (iba však u niektorých obcí a miest, ktoré majú túto službu zriadenú, pričom je potrebné, aby mal daňovník elektronický občiansky preukaz a  aktivovaný kvalifikovaný elektronický podpis  - radšej si to overte),
 • daň nepočítate, urobí to za Vás mesto alebo obec, ktoré Vám pošlú neskôr rozhodnutie o jej výške.


Pozn: Daňové priznanie k tej istej nehnuteľnosti podávate iba raz, v ďalších zdaňovacích  obdobiach už Vám  správca dane doručí rozhodnutie o výške dani automaticky. 

Ako je to s platením dane?

 • správca dane Vám pošle tzv. výmer za príslušné zdaňovacie obdobie,  a to s uvedením výšky dane, čísla účtu  spravidla do 15. mája,
 • daň (podľa jej výšky) môžete zaplatiť naraz - do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia  alebo v splátkach.

  Splátky dane sú splatné v lehotách určených správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň.

   I. splátka dane  - do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
  II. splátka dane  - do 30. júna 2022
 III. splátka dane  - do 30. septembra 2022
 IV.  splátka dane  - do 31. októbra 2022

 • daň môžete  zaplatiť buď naraz v hotovosti v pokladni  alebo bankovým prevodom, príp. aj poštovou poukážkou.

 

POZOR:  Ak NEPODÁTE daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti v RIADNOM TERMÍNE, teda do 31.01.2022,  tak správca dane  Vám uloží pokutu, a to vo výške vyrubenej dane

 •     minimálna výška sankcie  5,- EUR,
 •     maximálna  výška sankcie  3 000,- EUR  

 

 

Consent to the processing of personal data

The person concerned in conformity with the relevant obligations of the Act No. 18/2018 Z.z. on the protection of personal data as amended (hereinafter „ZoOOÚ“) ensures that the personal data filled in the contact form are accurate and up-to-date. The person concerned hereby authorises the Provider with his own free, explicit and unconditional consent to process his/her personal data to the extent of name, surname, phone number, e-mail address as means to contact the person concerned as a candidate for cooperation, in the „clients“ information system of the provider within the period of 180 days since the authorisation. The person concerned has the right to withdraw his/her consent with personal data processing in the same manner as the consent was given. Consent withdrawal has no impact on the the lawful processing of personal data based on the consent given before its withdrawal. The rights of the person concerned are set in particular by §§ 19 – 30 ZoOOÚ. The rights and obligations of the broker as a provider are in particular set by §§ 31 – 46 ZoOOÚ. The person concerned confirms that the broker has fulfilled its reporting obligations in accordance with ZoOOÚ. The person concerned takes note that his personal data is processed in accordance with ZoOOÚ due to appropriate technological, organizational and personal regulations in particular concerning applicable technological specifications, confidentiality and importance of personal data as well as the possible risks liable to distort safety or functionality of the information systems. The provider is obliged to process and handle personal data of the person concerned in accordance with the legislation in force.